• Hotline: ‭01673.927.992
  • Thời gian làm việc: 8h00 đến 17h30 - Từ thứ 2 đến thứ 6
  • hoangan.web@gmail.com

Posted by : admin

Cấu tạo của một Landing Page

Landing Page tiếp thị bao gồm một nhóm các yếu tố có thể xác định. Các khối xây dựng này đại diện cho nền tảng của hầu hết các trang và có thể được sử dụng làm hướng dẫn khi xác định và tạo nội dung của bạn.

 

Có 5 yếu tố cốt lõi phải có trên bất kỳ Landing Page nào, có thể được chia nhỏ thành một danh sách chi tiết hơn về các khối xây dựng:

 

1. Đề xuất bán hàng độc đáo của bạn (USP)

a. Tiêu đề chính

b. Một tiêu đề hỗ trợ

c. Một tuyên bố củng cố

d. Một lập luận kết thúc

 

2. Vị trí quan trọng trên trang: Chứa hình ảnh / video hiển thị bối cảnh sử dụng

 

3. Những lợi ích trong sản phẩm/dịch của bạn

a. Một danh sách điểm tóm tắt về lợi ích

b. Lợi ích và tính năng chi tiết

 

4. Bằng chứng của khách hàng đã sử dụng (Nhằm nói với khách hàng họ sẽ có những gì mà khách hàng cũ đã có)

 

5. Một mục tiêu chuyển đổi duy nhất – Kêu gọi hành động (CTA) của bạn (có hoặc không có biểu mẫu)

 

  • Tags :